top of page

'Odabrale mame' i 'Momfluencers - powered by Moms'

Opći uvjeti

 

1. Uvod

 

Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju cjelokupni odnos između fizičkih osoba koje se registriraju u zajednicu 'Odabrale mame' i zajednicu 'Momfluencers – powered by Moms' pod projektom 'Odabrale mame' (u daljnjem tekstu pojedinačno Članica i zajedničke Članice) i društvo Selektiva d.o.o., Baranovićeva 12, 10 000 Zagreb, OIB: 51781810407, MB: 04749766 (u daljnjem tekstu: Organizator). Za potrebe ovih Općih uvjeta, Članica i Organizator zajedno se nazivaju stranke i stranke pojedinačno.

 

Organizator provodi istraživanja tržišta online metodom i posredovanja oglašavanja putem društvenih mreža na tržištu pod brendom 'Odabrale mame'. Opseg posredovanja oglasnog prostora ovisi o željama klijenata, stoga Organizator ne daje nikakva jamstva Članicama da će biti odabrane za sudjelovanje u reklamnoj kampanji.

2. Prijave na 'Odabrale mame' obitelj i trajanje članstva

 

Osoba postaje ‘Odabrale mame’ članica unosom svih obveznih podataka u online obrazac i izražavanjem suglasnosti s Općim uvjetima koji uređuju obradu osobnih i drugih podataka. Svaka Članica, prilikom prijave na ‘Odabrale mame’ obitelj, izražava suglasnost s Općim uvjetima te se obvezuje poštivati ​​odredbe Općih uvjeta tijekom cijelog trajanja članstva u ‘Odabrale mame’ obitelji.

 

Članica ‘Odabrale mame’  obitelji može postati samo punoljetna osoba koja je ujedno i mama. Članicom ne može postati osoba koja nije mama.

 

Članstvo je dobrovoljno. Članica može prekinuti članstvo u ‘Odabrale mame’ obitelji u bilo kojem trenutku. Organizator može prekinuti članstvo Članice u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga. U slučaju da Članica sukladno odredbama važećeg zakonodavstva koje uređuje zaštitu osobnih podataka zatraži brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, odnosno usprotivi se obradi osobnih podataka ili zatraži ostvarivanje prava na prenosivost osobnih podataka, članstvo Članica u ‘Odabrale mame’ obitelj prestaje.

 

3. Informacije koje daje Članica

 

Članica se obvezuje da su svi podaci koje daje Organizatoru istiniti i točni. Članica se obvezuje redovito ažurirati sve informacije koje joj dostavlja Organizator. Članica je svjesna da Organizator može pretrpjeti štetu zbog davanja neistinitih ili netočnih podataka, odnosno zbog povrede obveze ažuriranja podataka, za koju Članica odgovara prema općim pravilima o odgovornosti za štetu.

 

Obrada osobnih podataka Članica detaljnije je opisana u posebnom dokumentu („‘Odabrale mame’ – Zaštita privatnosti“).

 

4. Načini suradnje stranaka

 

Za svaku reklamnu kampanju koju naruči Klijent, Organizator će angažirati jednu ili više članica da sudjeluju u reklamnoj kampanji. Organizator će izabrati Članice za sudjelovanje u kampanji prema vlastitom nahođenju, bez ikakve obveze odabira određene Članice za svaku kampanju.

 

Nakon što Organizator odabere Članice za sudjelovanje u kampanji, dvije strane će sklopiti ugovor o načinu i trajanju sudjelovanja, kao i o ostalim bitnim elementima sudjelovanja, kao što su broj objava na društvenim mrežama i slično ( u daljnjem tekstu: Ugovor). Svaki Ugovor podliježe odredbama ovih Općih uvjeta.

 

Članice mogu sudjelovati u kampanji putemKreiranja i objavljivanja sadržaja na društvenim mrežama

 

Za ovaj način sudjelovanja Članica mora imati javno dostupan profil na društvenim mrežama.

 

Ugovor koji ugovorne strane sklope za ovaj način suradnje sadržavat će podatke o trajanju kampanje i broju objava na društvenim mrežama koje Članica mora ostvariti, kao i druge stvari koje su ključne za ovaj način suradnje između ugovornih strana. Članica mora objavljivati ​​sadržaj u skladu s uputama Organizatora.

 

5. Pravila ponašanja

 

Svaka Članica mora biti svjesna da je tijekom trajanja svake kampanje ona ambasadorica klijenta Organizator, što se mora odraziti na ponašanje svake Članice koja sudjeluje u kampanji. Tijekom trajanja kampanje, kao i nakon završetka kampanje, članica se mora suzdržati od bilo kakvog ponašanja koje bi na bilo koji način moglo umanjiti ugled klijenta ili Organizator-a. U slučaju da se tijekom kampanje utvrdi da se Članica ponaša suprotno ovoj točki Općih uvjeta, Organizator ima pravo isključiti Članicu iz kampanje. U tom slučaju Članica je dužna obeštetiti Klijenta za iznos dostavljenog poklona.

 

6. Autorska prava

 

Sklapanjem Ugovora i sudjelovanjem u kampanji Članica prenosi na Organizatora sva materijalna autorska prava definirana ovom točkom Općih uvjeta, na sadržaje koje Članica kreira i objavljuje na društvenim mrežama tijekom trajanja kampanje  i u vezi s kampanjom ( u daljnjem tekstu Sadržaj). Prijenos materijalnih autorskih prava na Sadržaju je cjelovit, vremenski i prostorno neograničen i isključiv. Organizator ima pravo dati upute Članici u vezi sa stvaranjem Sadržaja.

 

Članica prenosi na Organizatora sva materijalna autorska prava na Sadržaj, uključujući, ali ne ograničavajući se na: pravo na reprodukciju, obradu, audiovizualne adaptacije, pravo na distribuciju i iznajmljivanje, pravo na javnu izvedbu, javni prijenos, javno emitiranje s fonogramima i videogramima, pravo javnog prikazivanja, pravo učiniti ga dostupnim javnosti, pravo na prodaju i iznajmljivanje Sadržaja, distribuciju Sadržaja ili na drugi način korištenja Sadržaja, bez ograničenja u pogledu medija na kojem se Sadržaj nalazi. Organizator može raspolagati Sadržajem slobodno, bez ikakvih ograničenja. Organizator ima pravo prenijeti na treću stranu sva prava na Sadržaj, u cijelosti ili djelomično.

 

Organizator Članici daje neisključivu i neprenosivu licencu za objavljivanje Sadržaja na njenim društvenim mrežama i korištenje u privatne svrhe.

 

Članica je suglasna da sudjelovanje u kampanji ugovoreno Ugovorom predstavlja dostatnu i pravičnu naknadu za prijenos materijalnih autorskih prava na Sadržaju, kako je navedeno u ovoj točki Općih uvjeta. Članica je suglasna da nema drugih potraživanja prema Organizator-u u vezi s prijenosom materijalnih autorskih prava na Sadržaj.

 

7. Završne odredbe

 

Organizator zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku, bez obveze obavijestiti Članice ili druge osobe na koje se ovi Opći uvjeti odnose.

 

Ako je bilo koja odredba Općih uvjeta ili Ugovora nevaljana ili neprovediva, to ne utječe na valjanost ili provedivost ostalih odredbi i ne utječe na valjanost Općih uvjeta i Ugovora u cjelini. U slučaju da je bilo koja odredba nevaljana ili neprovediva, kao i ako određeno pitanje nije regulirano Općim uvjetima ili Ugovorom, tada će takva odredba ili ugovorna ništavost biti zamijenjena tumačenjem koje odražava namjeru stranaka. i duhu Općih uvjeta i Ugovora.

 

Za tumačenje ovih Općih uvjeta i svih pravnih odnosa na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. Članica nije potrošač u odnosu na Organizatora, stoga se odredbe potrošačkog zakonodavstva ne primjenjuju i ne koriste pri ocjeni odnosa između Članice i Organizatora.

 

Svi sporovi, nesuglasice ili zahtjevi koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta ili iz bilo kojeg pravnog odnosa na koji se ovi Opći uvjeti odnose, uključujući kršenja, prestanak ili valjanost Općih uvjeta ili bilo kojeg pravnog odnosa na koji ovi Opći uvjeti primjenjuju se, stranke će riješiti sporazumno. Ako spor, nesporazum ili zahtjev nije moguće riješiti mirnim putem u roku od 60 dana od početka rješavanja spora, svaki takav spor, nesporazum ili zahtjev bit će konačno riješen putem nadležnog suda.

 

 

 

Ovi Uvjeti i odredbe vrijede od 01.09.2022.

bottom of page